703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Getirilen Uzmanlık ile Alakalı Değişiklikler

 

1- Çevre ve Şehircilik Uzmanı/Uzman Yardımcısıyım – Orman ve Su İşleri Uzmanı/Uzman Yardımcısıyım yeni sistemde kadrom devam ediyor mu? Kadro unvanım ne oldu?

C: 703 sayılı KHK’nın (178. Madde ile 375 sayılı KHK’ya ilave edilen ek 33. Madde) ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri (125 ve 440. maddeleri) uyarınca mevcut kariyer uzman ve uzman yardımcılarının unvanları yeniden kurulan Bakanlıklara göre düzenlenmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adında değişiklik olmadığından Çevre ve Şehircilik Uzmanı/Uzman Yardımcısı unvanları devam etmektedir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesine aktarılan mülga Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesindeki Milli Emlak Uzmanı/Uzman Yardımcısı kadroları da yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istihdam edilen kariyer uzmanlar arasına katılmıştır.

Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda istihdam edilen Orman ve Su İşleri Uzmanı/Uzman Yardımcısı kadroları ise yeni teşekkül ettirilen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Tarım ve Orman Uzmanı/Uzman Yardımcısı unvanını alarak istihdam edilmeye devam edeceklerdir.

2- Yeni getirilen düzenlemeler ile özlük haklarımda herhangi bir değişiklik oldu mu?

C: Kadro unvanları itibariyle Çevre ve Şehircilik Uzmanı/Uzman Yardımcıları ile Tarım ve Orman Uzmanı/Uzman Yardımcıları, 703 sayılı KHK’nın ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (yukarıda belirtilen) hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi kapsamında kariyer uzmanı/yardımcısı olarak tanımlanmaya devam ettiğinden özlük haklarında hiçbir değişiklik bulunmamaktadır.

3- Yeni düzenlemelerle taşra uzmanlığı getirildiği söyleniyor, bu konuda bilgi verebilir misiniz?

C: 703 sayılı KHK’nın ilgili hükmü ile (175. Maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen ek 44. Maddeyle) Bakanlık veya kurumların teşkilat kararnamelerinde öngörülmek kaydıyla taşra teşkilatlarında uzman istihdam edilebilmesi imkânı tanınmış olup bu uzmanlar Çevre ve Şehircilik Uzmanı/Uzman Yardımcıları ile Tarım ve Orman Uzmanı/Uzman Yardımcıları gibi 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi kapsamındaki yabancı dil, uzmanlık tezi şartlarına tabi olmayıp kariyer uzmanları gibi yarışma sınavına tabi değildirler ve kariyer uzmanlarının faydalandığı özlük haklarından tamamından faydalanamazlar. Misalen ek göstergeleri 2200 olup makam tazminat alamamaktadırlar. Dolayısıyla bu uzmanlar kariyer uzmanı olmayıp ancak teşkilat kararnamelerinde öngörülmesi halinde istihdam edilecek kadrolardır.

4- Yeni getirilen taşra uzmanlığı sayesinde kariyer uzmanların taşraya gönderilebileceği söyleniyor, doğru mudur?

C: Önceki soruya verilen cevaptan da anlaşılabileceği üzere Bakanlıkların merkezinde istihdam edilen kariyer uzman kadroları olan Çevre ve Şehircilik Uzmanı/Uzman Yardımcıları ile Tarım ve Orman Uzmanı/Uzman Yardımcıları ile bahse konu taşra uzmanları farklı kadrolar olup yeni bir gelişme olmadıkça ve geçici görevlendirme olmadıkça Çevre ve Şehircilik Uzmanı/Uzman Yardımcıları ile Tarım ve Orman Uzmanı/Uzman Yardımcılarının taşraya atanabilmeleri mümkün görünmemektedir.

5- Uzmanlara teftiş/denetim yetkisi verildiği söyleniyor, ne derece doğru?

C: 703 sayılı KHK’nın ilgili hükmü ile (174. Maddesi ile 657 sayılı Kanununun ek 41. Maddesine eklenen fıkrayla) Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülmesi şartına bağlı olarak kariyer uzmanlara teftiş/denetim yetkisi verilmiş olup belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uzmanlara da araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilecek ve müfettişlere ödenen harcırah oranında ödeme yapılabilecektir.

6- Uzman yardımcısıyım, yeni teşkilatlanma sürecinden nasıl etkilenirim?

C: Mevcut düzenlemeler çerçevesinde henüz tez ve yeterlik sürecine girmemiş veya tez sürecinde olan uzman yardımcıları, kurumların uzmanlık yönetmelikleri yayımlandıkça detaylar netleşecek olmakla birlikte önceki düzenlemelere paralel olarak çalışmalarını devam ettireceklerdir. Tez savunması veya yeterlik sınavı aşamasında bulunanların ise sınav işlemlerinin başladığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde işlemleri tamamlanacaktır. Sınav işlemleri tekemmül etmekle birlikte atama işlemleri henüz tamamlanmamış uzman yardımcıları da işlemlerin başladığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat tabi olarak işlemleri tamamlanacaktır.

7- Yeni düzenlemeler kapsamında birimi değiştirilen/birleştirilen uzman ve uzman yardımcılarının durumu nedir?

C: 703 sayılı KHK’nın ilgili hükmü uyarınca (geçici 1. Maddesi) uyarınca; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre yeniden yapılandırma sonucunda kapanan veya bünyesinde bulunduğu bakanlık değişen birimlerde bulunan kariyer uzmanlar/uzman yardımcıları (aylıksız izinde bulunanlar dahil); görev yapmakta olduktan birimlerin ve/veya bu birimlere verilmiş olan görevlerin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerine göre birimi değişen veya kapananlar, söz konusu birimin bünyesine dahil olduğu veya bünyesinde düzenlendiği bakanlığın ilgili birimine Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılmaktadır. Netice olarak birleşen birimlerde görev yapan uzmanlar/uzman yardımcıları ilgili görevin düzenlendiği yeni birime atanacaklardır.