Yönetmelikler

Aşağıdaki sekmelerde Orman ve Su İşleri Uzmanlığı ile Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı’na ait yönetmelikleri bulabilirsiniz.

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maksat

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman ve Su İşleri uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavlarının uygulama usûl ve esaslarını, atama ve yetiştirilmelerini, uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uzman yardımcılığına atanacak adaylar ile uzman yardımcıları ve uzmanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

b)  Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Birim: Orman ve Su İşleri uzman ve uzman yardımcılarının görev yaptıkları Bakanlık merkez teşkilatında
bulunan hizmet birimlerini,

ç) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimlerinin en üst amirlerini,

d)  KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

e)  KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

f)   ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Sınav kurulu: Orman ve Su İşleri uzman yardımcılığı yarışma sınav kurulunu,
ğ) Uzman: Orman ve Su İşleri uzmanını,

h) Uzman yardımcısı: Orman ve Su İşleri uzman yardımcısını,

ı) Yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,

i)  Yarışma sınavı: Orman ve Su İşleri uzman yardımcılığı için yapılan özel yarışma sınavını,
j) Yeterlik sınavı: Tez savunması ve mülakattan oluşan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar Uzman yardımcılığı yarışma sınavı

MADDE 5 – (1) Uzman yardımcılığına atanabilmek için; Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen KPSS puan türlerinde tespit edilen taban puan esas alınarak çağrılacaklar arasında yapılan yarışma sınavında başarılı olmak şarttır.

(2) Uzman yardımcılığı yarışma sınavları; kadro ve ihtiyaç durumuna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, KPSS sonuçlarına göre, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise atama izni alınmış kadro kontenjanının dört katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday arasından yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav uygulanarak yapılır.

Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Atama yapılacak kadroların; Bakanlıkça belirlenen sınıf, unvan, derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, yarışma sınavına katılacaklarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının; yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar, son başvuru tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete’de, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlığın internet sayfasında ilân verilmek suretiyle duyurulur.

(2) Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Aranılan şartlar

MADDE 7 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel

şartları taşımak,

b)    Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
hükümlerince, (A) Grubu Kadrolar için yapılan KPSS’de her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenecek puan türünde
asgari puanı veya daha fazla puan almış olmak,

c)  Sınavın yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, fen-edebiyat, fen ve mühendislik, mimarlık fakülteleri ile veterinerlik fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

şartları aranır.

Yarışma sınavı başvurusu

MADDE 8 – (1) Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a)   KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen çıktısı.

b)   Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

c)  4.5×6 cm ebadında iki adet vesikalık fotoğraf.
ç) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

(2)   Birinci fıkrada sayılan belgeler, Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen teslim edilir veya posta yoluyla ulaştırılır. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3)   Başvuru şartlarını haiz olmayanların ve sınava katılmayanların belgeleri, talepleri halinde kendilerine elden iade edilir.

(4)   Personel Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi sınav saatine kadar adaylarca elden teslim alınır. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

Yazılı sınav

MADDE 9 – (1) Yarışma sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınav, klâsik veya test usûlünde ve Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ya da ÖSYM tarafından yapılır.

(2)   Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Meslekî bilgi soruları, sınav ilânında belirtilen öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir, üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(3)   Yarışma yazılı sınavı Bakanlıkça yapıldığı takdirde; sınavda isim yeri kapalı özel cevap kâğıtları kullanılır. Bakanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin gözetimi ve denetimi altında sınav kurulu tarafından yapılır. Sınav başlamadan önce sınav kurulunca, adayların kimliklerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklandıktan sonra kapalı soru zarfı adayların önünde açılarak soru kitapçıkları adaylara dağıtılır.

(4)   Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(5)   Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.

(6)   Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav;

a)   Genel kültür ve genel yetenek,

b)  Meslekî alan bilgisi,

c)   Bakanlığın görev alanı, konularından oluşur.

(2) Yazılı sınavda Bakanlığın görev alanına giren öğrenim dallarına ilişkin meslekî bilginin alt konuları ayrı ayrı tespit edilir.

Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Yarışma yazılı sınavı Bakanlıkça yapıldığı takdirde; sınav kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Cevap kâğıtları numaralandırılır. Sınav kurulu üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kâğıtlarının son değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav kurulu başkanlığına teslim edilir. Sınav kurulu başkanlığınca, cevap kâğıtlarının ad yazılı kısımları açılarak adayların isimleri cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

(2) Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz üzerinden en az yetmiş puan almaları şarttır. Yazılı sınavda genel kültür ve genel yetenek yirmi, mesleki alan bilgisi elli, Bakanlığın görev alanı otuz puana karşılık gelecek şekilde değerlendirilir.

(3)   Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden beş iş günü içinde Bakanın onayına sunulur. Liste merkez binada asılmak ve Bakanlık internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Sınav sonucu, sözlü sınava girecek adaylara yazılı olarak bildirilir.

(4)   Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Sözlü sınav, adayların;

a)   Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyini,

b)  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,

c)   Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,

d)  Genel yetenek ve genel kültürünü,

e)   Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,

değerlendirmek için, sınav kurulu tarafından önceden yazılı olarak hazırlanan sorulara ve ihtiyaç duyulması halinde ayrıca sorulan sorulara, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Yarışma sınavı başarı puanı;

a)   Yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından,

b)  Sadece sözlü sınav yapılması durumunda; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından, oluşur.

 

(2)   Yarışma sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

(3)   Sınav kurulu, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı aday listesini sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden beş iş günü içinde Bakana teslim eder. Liste en geç on gün içinde onaylanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. İlan, merkez binada asılmak ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanmak suretiyle yapılır. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

(4)   Yarışma sınavında öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Yarışma sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgeler

MADDE 14 – (1) Yarışma sınavını kazanan adaylar;

a)   Son üç ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm ebadında oniki adet vesikalık fotoğrafını,

b)  Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

c)   Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanını, ç) Kendisi tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin formu,

d)  Adli sicil kaydına dair yazılı beyanını,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirilmesini müteakip on gün içerisinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcılığına atama

MADDE 15 – (1) Adayların uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükârda sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde, yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(2) Yarışma sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanlar, onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM’ye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Görevleri Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı ve hizmet birimleri personeli arasından seçilen başkan ve üç

üyeden oluşan sınav hazırlık komisyonu Müsteşar onayı ile kurulur.

(2) Sınav hazırlık komisyonu, yarışma sınavı hazırlık çalışmalarını yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranılan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanakla belirleyerek, son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.

Sınav kurulu

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu; müsteşar yardımcısı veya uzman yardımcısının istihdam edileceği birimin amirinin başkanlığında, daire başkanı ve üstü personel ile uzmanlardan, başkan dâhil olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı nitelikleri haiz üç kişi sınav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi sınav kurulu asil üyesi olarak görevlendirilebilir. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) Sınav kurulu asil ve yedek üyelerini belirlemeye Müsteşar yetkilidir.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 18 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a)   Yarışma sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

b)  Yarışma sınavını yapmak veya yaptırmak.

c)   Yarışma sınavının sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Yarışma sınavı sonuçlarına göre başarı sıralaması yapmak. Sekretarya hizmetleri

MADDE 19 – (1) Sınav hazırlık komisyonu ve sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Süresi, Yetiştirilme ve Uzmanlık Tezi Uzman yardımcılığı süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi MADDE 20 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmaları maksadıyla, verilecek görevlerin yanı sıra;

a)   Bakanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b)  Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c)   Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya, ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,

d)  Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e)  Bakanlığın çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına
katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar. Tez seçimi ve hazırlanması

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı; aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en geç iki yıl içerisinde, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve istihdam edildiği birim amirinin onayı ile uzmanlık tez konusu belirlenir. Belirlenen konuda uzman yardımcısı tarafından Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak tez projesi hazırlanır.

(2)   Tez projesi uzman yardımcısının görevli olduğu birim amirinin onayına sunulur. Onay işlemleri en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan projeler ise sunulmalarını müteâkip yeni bir proje hazırlanması maksadıyla onay süresi içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir. Uzman yardımcısı en geç bir ay içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar. Tez projesinin ikinci kez reddi halinde, uzman yardımcısı, birim amirince hazırlanan veya hazırlattırılan tez projesi doğrultusunda tezini hazırlar.

(3)   Onay, ilgili uzman yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı onayın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak görevli bulunduğu birim amirine teslim eder.

(4)   Gerektiği hâllerde, tez hazırlama süresi, birim amirince bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl uzatılabilir.

(5)   Uzman yardımcısına uzmanlık tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Bakanlıkça, gerekli kolaylık ve imkân sağlanır.

Tez danışmanı

MADDE 22 – (1) Uzmanlık tezinin hazırlanması sürecinde, uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usûl ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Bakanlığın görev alanı ile ilgili hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek maksadıyla bir danışman belirlenir. Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.

(2)  Daire başkanı ve üstü personel, uzmanlar ile Bakanlık teşkilatı veya bağlı kuruluşlarında görev yapan ve
daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri tez danışmanı olarak
belirlenir. Gerektiğinde üniversitede görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.

(3)  Tez hazırlanması süreci ve danışmanlık usûl ve esasları Bakanlıkça bir yönerge ile belirlenir.
Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 23 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir.

Yeterlik sınav komisyonu

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınav komisyonu, uzman yardımcısının görevlendirildiği birim, uzmanlık tezinin konusu ve mezun olduğu bölüm gözetilerek ilgili birim amirinin teklifi ve Bakan onayı ile Müsteşar yardımcısı veya ilgili birim amiri başkanlığında, daire başkanı ve üstü personel ile uzmanlardan, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından iki kişi daha sınav tez jürisi yedek üyesi olarak belirlenir.

(2) Yeterlik sınav komisyonu, adayın tezini tez jürisi olarak değerlendirir.

Tezin değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin yeterlik sınav komisyonuna dağıtılır.

(2)   Tezini teslim eden uzman yardımcısı, uzmanlık tezini ve uzmanlık tezi hakkında bilgileri değerlendirilmek üzere en geç bir ay içerisinde savunma toplantısına çağrılır. Bu çağrı savunma toplantısı tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapılır.

(3)   Uzmanlık tezi, yeterlik sınav komisyonu tarafından bir ay içerisinde incelenerek oy çokluğuyla yeterli ya da yetersiz olarak değerlendirilir. Savunma toplantısında teze ilişkin puanlama yapılır ve yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, yeterli kabul edilir. Yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin yeterli veya yetersiz sayılma sebeplerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

(4)   Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

(5)   Yeterlik sınav komisyonunca savunması yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder.

(6)   Tezin kabul edilmesinden sonra tezin izlenmesi ve tezden faydalanılması maksadıyla Bakanlıkça bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

Yeterlik sınavı ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en az üç yıl çalışmış olan ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2)  Yeterlik sınavı, yeterlik sınav komisyonu tarafından Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte yazılı şeklinde yapılır.

(3)  Yeterlik sınavı,

a)   Bakanlığın görev alanı,

b)  Meslekî konular,

c)   Genel kültür ve genel yetenek,

konularında yapılır. Sınav konularının ayrıntıları en az iki ay önce ilan edilerek uzman yardımcılarına duyurulur. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4)   Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıralanarak bu hususta hazırlanan isim listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(5)   Yeterlik sınav komisyonunca tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun kadrolara atanır.

Uzmanlığa atanma

MADDE 27 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a)   Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b)  Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

c)   Yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) Son iki yıl içerisinde KPDS’den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,

şartları aranır.

(2) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.

(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 28 – (1) Uzman yardımcıları;

a)   Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

b)  Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yapmakla,

c)   Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacak yayınları takip etmekle,

ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme, izleme ve eğitim programlarına katılmakla,

d)  Amirleri veya uzmanlar tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmekle,
sorumludurlar.

Uzmanların görev ve sorumlulukları

MADDE 29 – (1) Uzmanlar;

a)   Mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla,

b)  Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemeler yapmak, proje üretmek ve geliştirmekle,

c)   Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,

ç) Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve Bakanlık içi ya da kurumlararası toplantı ve çalışmalara katılmakla,

d)  Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmakla,

e)   Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,

f)  Verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmakla,
görevli ve sorumludurlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının eğitimleri

MADDE 30 – (1) Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlık tarafından hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.

Yurt dışı eğitim

MADDE 31 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanunun, 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 33 – (1) Uzmanlık unvanını kazandıktan sonra, uzmanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılıp uzmanlığa yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 34 – (1) 23/1/2011 tarihli ve 27824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığı Giriş ve Çevre Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut uzman ve uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman ve uzman yardımcısı olarak görevde bulunanların kazanılmış hakları saklıdır.

(2)  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlıkta görev yapmakta olan uzman yardımcılarının yeterlik
sınavları ve uzmanlığa atanmaları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmelik hükümlerine göre
sonuçlandırılır.

(3)            Çevre ve orman uzmanı ile çevre ve orman uzman yardımcısı kadrolarında geçirilen süreler, orman ve su işleri uzmanı ile orman ve su işleri uzman yardımcısı kadrolarında geçirilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre ve Şehircilik Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usûl ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında istihdam edilecek Çevre ve Şehircilik Uzman ve Uzman Yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Birim: Çevre ve Şehircilik uzmanı ve uzman yardımcılarının görev yaptıkları Bakanlık merkez
teşkilatındaki birimleri,

ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

d) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

e) ÖSYM Başkanlığı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

f)  Sınav hazırlık komisyonu: Çevre ve Şehircilik uzman yardımcıları için düzenlenecek yarışma sınavı
ile ilgili hazırlıkları yapan komisyonu,

g) Sınav kurulu: Çevre ve Şehircilik uzman yardımcılığı sınav kurulunu,
ğ) Tez: Çevre ve Şehircilik uzmanlık tezini,

h) Uzman: Çevre ve Şehircilik Uzmanını,
ı) Uzman yardımcısı: Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısını,

i)  Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,

j) Yarışma sınavı: Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,

k) Yeterlik sınavı: Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı yeterlik sınavını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

Yarışma sınavı

MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak yapılmasına sınav kurulunca karar verilir.

(2) Yarışma sınavı; kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, KPSS sonuçlarına göre, sınav ilânında belirtilen taban puan esas alınarak, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olmamak üzere katılacak adaylar belirlenmek suretiyle yapılır.

Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 6 – (1) Atamada bulunulacak olan kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, asgarî taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Bakanlık internet sayfasında ilân edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için,

a)   14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b)  Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda ilan edilecek kontenjan çerçevesinde; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile şehir ve bölge plâncılığı, biyoloji, botanik, zooloji, kimya, sosyoloji bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabûl edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c)   Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak,

ç) (Değişik:RG-24/9/2013-28775) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8 – (1) Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için Bakanlık internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir.

a)  KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylanmış
örneği,

c) İki adet vesikalık fotoğraf,
ç) Adayın özgeçmişi.

(2) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulû

MADDE 9 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananları Bakanlık internet sayfasında ilan eder.

(2)  Yarışma sınavının yazılı bölümünün Bakanlıkça yapılması halinde, yarışma sınavına girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

(3)  Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4)     Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

(5)     Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri talepleri halinde, kendilerine elden iade edilir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav;

a)  Genel kültüre ve genel yeteneğe,

b)  Üniversite eğitimine ait mesleki bilgilerine,

c)  Bakanlığın görev alanına ait bilgilere, ilişkin konulardan yapılır.

(2) Yazılı sınavda yöneltilecek soruların ait olduğu konuların alt konuları sınav ilanında duyurulur. Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(2)  Sınav sorularının %60’ı adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen konulardan, %20’si genel kültür ve genel yetenek konularından ve %20’si ise Bakanlık görev alanı ile ilgili ilanda belirtilen konulardan hazırlanır.

(3)  Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği takdirde, sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(4)  Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, sınav kurulunun belirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu personeli tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanıp söz konusu kurula sunulur. Yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(5)  Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6)  Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(7)   Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, sınav kurulu başkanlığı tarafından bu iş için
görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(8)  Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâğıdı adedini
gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak kapatılıp
mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

(9)  Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da imzalanır.
Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması hâlinde; sınav kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav kurulu başkanına teslim edilir. Sınav kurulu başkanınca, cevap kâğıtlarında adayların adının yazılı bulunduğu kısımları açılarak adayların isimleri cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

(2)  Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın merkez hizmet binasındaki ilân tahtasında asılmak ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. İlgililer, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca otuz gün içinde sonuçlandırılır.

(3)  Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4)  Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Sözlü sınav, adayların;

a)  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)  Genel yetenek ve genel kültürü,

e)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Sınav kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

(2) Sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sözlü sınav puanı yarışma sınavı başarı notunu teşkil eder.

(3)  Sınav Kurulu, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığın merkez hizmet binasının ilân tahtası ile internet sayfasında duyurulur. Yarışma sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

(4)  Yarışma sınavında öğrenim dalları itibarı ile alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde, Bakanlık, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayı olarak değişiklik yapabilir.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler MADDE 15 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;

a)  Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b)  Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c)  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını, ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav neticesinin yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

Uzman yardımcılığına atama

MADDE 16 – (1) Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olanlar kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından uzman yardımcısı kadrolarına atanır.

(2) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Görevleri

Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, müsteşarın onayı ile en az biri Personel Dairesi Başkanlığından olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.

(2) Sınav Hazırlık Komisyonu; yarışma sınavının hazırlık çalışmalarını yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanak ile belirleyip müracaat için belirlenen son günden itibaren on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.

Sınav kurulu

MADDE 18 – (1) Sınav kurulu; müsteşar veya müsteşar yardımcısının başkanlığında, daire başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile fiilen en az on yıl çalışmış uzmanlardan, başkan dâhil olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz beş kişi yedek üye olarak belirlenir. İhtiyaç hâlinde, üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, sınav kurulunda asil üye olarak görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunun asil ve yedek üyeleri müsteşar tarafından belirlenir.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 19 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Yarışma sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

b) Yarışma sınavını yapmak veya yaptırmak,

c)  Yarışma sınavı sonuçlarını değerlendirmek,

ç) Yarışma sınavı sonuçlarına göre adayların başarı sıralamasını yapmak.

Sekreterya hizmetleri

MADDE 20 – (1) Sınav hazırlık komisyonu, sınav kurulu ile uzmanlık yeterlik sınav komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığının Süresi ve Yetiştirilmesi, Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

 Uzman yardımcılığının süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra;

a) Bakanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usûl ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b)  Bakanlığın hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c)   Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Bakanlığın hizmet sahası ile ilgili olarak, millî ve milletlerarası konferans, seminer ve eğitim
programlarına iştirake ve temsil kabiliyetini geliştirmeye, yönelik çalışmalarda bulunurlar.

Tez seçme ve tezin hazırlanması

MADDE 22 – (1) Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil ikinci yılın sonunda, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve bu konuda, Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak tez projesi hazırlar.

(2)  Tez projesi, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim âmirinin onayına sunulur. Onay işlemleri en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan projeler, yeni bir proje hazırlanması maksadıyla onaylama süresi içerisinde gerekçesi belirtilerek iade edilir. Uzman yardımcısı, iade tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar. Tez projesinin ikinci defa reddi hâlinde, uzman yardımcısı, birim amirince hazırlanan veya hazırlatılan tez projesine göre tezini hazırlar.

(3)  Tez onaylama işlemi kendisine tebliğ edilen uzman yardımcısı, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak görevli bulunduğu birim âmirine teslim eder.

(4)  Gerektiği hâllerde, tez hazırlama süresi, birim amirince bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl uzatılabilir.

(5)  Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Bakanlıkça gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Tez danışmanı

MADDE 23 – (1) Uzmanlık tezinin hazırlanması safhasında uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin, tez yazmanın akademik usûl ve esaslarına, seçilen konunun mahiyetine, Bakanlığın görev sahası ile ilgili hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek üzere, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim âmirince bir danışman belirlenir. Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama safhasında yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.

(2) Tez danışmanı, Bakanlıkta görevli uzmanlar veya üniversite öğretim elemanları arasından
belirlenir.

(3) Tez hazırlanması ve danışmanlık ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlıkça bir yönerge ile belirlenir.

Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu

MADDE 24 – (1) Uzman yardımcısının mezun olduğu bölüm, görevlendirildiği birim ve uzmanlık tezinin konusu gözetilerek, Müsteşar onayı ile bir müsteşar yardımcısının veya ilgili birim amirinin başkanlığında, daire başkanı ve daha üst kadrolardaki personel ile fiilen en az on yıl çalışmış uzmanlar arasından başkan dâhil beş kişilik bir uzmanlık yeterlik sınav komisyonu teşkil edilir. Aynı vasıfları haiz iki kişi de yedek üye olarak belirlenir. Sınav komisyonunda, uzmanlar arasından seçilen en fazla iki asıl ve bir yedek üye görevlendirilebilir.

(2) Komisyon, adayın tezini tez jürisi olarak değerlendirir.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 25 – (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir, bu görüşler Bakanlık görüşünü yansıtmaz.

Tezin değerlendirilmesi ve savunulması

MADDE 26 – (1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerine dağıtılır. Yeterlik sınav komisyonu, Bakanlıkça belirlenecek ölçütlere göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve uzman yardımcısını, bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunmak üzere davet eder.

(2)   Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya yetersiz sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

(3)   Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz bulunması halinde, altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır. İkinci defa tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

(4)   Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca, tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder.

Yeterlik sınavı ve değerlendirme

MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2)  Yeterlik sınavı, uzmanlık yeterlik sınav komisyonu tarafından Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte yazılı şeklinde yapılır.

(3)  Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4)  Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıralanarak bu hususta hazırlanan isim listesi Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(5)  Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Uzmanlığa atanma

MADDE 28 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler
hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

c)  Yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) Son iki yıl içerisinde KPDS’den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,

şartları aranır.

(2)    Yukarıda belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre uzman olarak atanır.

(3)    Bu maddenin birinci fıkrasındaki şartlardan bir veya birkaçını yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Uzmanlık kıdemi

MADDE 29 – (1) Uzmanlığa aynı tarihte atananların kıdemleri, tez ve yeterlik sınavındaki notların aritmetik ortalamasına göre yeterlik sınav komisyonunca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

 Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

MADDE 30 – (1) Uzman yardımcıları;

a)  Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmaktan,

b)  Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma,
inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekten,

c)  Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekten,

ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmaktan,

d) Amirleri veya uzman tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekten,
görevli ve sorumludurlar.

Uzmanların görev ve sorumlulukları

MADDE 31 – (1) Uzmanlar;

a)   Mevzuat ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmaktan,

b)  Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekten,

c)   Meslekî mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmekten,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hâllerde, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve Bakanlık içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmaktan,

d)  Meslekî konularda gelişmeleri ve yayınları takip etmek, gerekli dokümanı toplamak ve bu konularda gereken çalışma ve incelemelerde bulunmaktan,

e)  Uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktan,

f) Verilecek benzer nitelikteki görevleri yapmaktan,
görevli ve sorumludurlar.

Uzmanların ve uzman yardımcılarının eğitilmeleri

MADDE 32 – (1) Bakanlık, uzmanlar ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim âmirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitimler gerçekleştirir.

(2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlıkça hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden faydalandırılabilirler.

Yurt dışında eğitim

MADDE 33 – (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

 ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

 Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 35 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Mevcut uzman ve uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman ve uzman yardımcısı olarak görevde bulunanların kazanılmış hakları saklıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlıkta görev yapmakta olan uzman yardımcılarının yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.